کاشی کاری

برای پوشـش نهائی مکان های مرطوب مانند سـرویس ها و آشـپزخانه ازانواع کاشـی و سـرامیک اسـتفاده می شـود که هـم دارای طرح هـای متنوع وزیبا می باشـند و هم قابل شستشـو هستند. کاشـی کاری نیـز از مـوارد انجـام عملیـات نـازک کاری اسـت کـه در قسـمت های مختلـف سـاختمان شـامل آشـپزخانه، سـرویس بهداشـتی، حمام و سـایر آبریزگاه هـای موجود در سـاختمان و همچنیـن نمای ساختمان میتوان از کاشی و سرامیک استفاده کرد.

شما همشهریان عزیز میتوانید با خیالی آسوده تمامی خدمات کاشی کاری ساختمان خود را به نیروهای متخصص ما بسپارید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

 

۰۹۳۶۵۸۲۱۵۸۳ – ۰۹۱۳۵۴۷۴۹۵۹ رشیدی